Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Loistavaksi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Tiina Pulkkinen, Väinö Valveenkatu 3, 53900 Lappeenranta
Y-tunnus 3116373-4

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tmi Tiina Pulkkinen asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja asiakastietojen käytön peruste
Asiakasrekisteri on tehty asiakkaan palvelujen varaamista, laskutusta sekä yhteydenpitoa varten. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja henkilön välisen asiakassuhteen hoitamiseen, laskuttamiseen sekä sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien, kuin myös lainsäädännöllisten velvoitteiden hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehdyt varaukset ja asiakaskäynnit, esitietolomakkeessa kysytyt- ja palveluihin liittyvät tiedot sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden tiedot ja yhteistyösopimukset.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin kerätään asiakkaalta itseltään suullisesti, kirjallisesti tai asiakkaalta sähköisessä muodossa saadut tiedot. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta toteuttaen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen päättymisen jälkeen.Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot tietokannassa ovat salasanoin suojattu ja paperiset esitietolomakkeet ja asiapaperit ovat kansioissa, jotka ovat lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsee käsiksi vain asianomainen henkilö.

Informointi
Asiakasta on informoitava rekisterinpidosta ja hänen oikeuksistaan rekisteritietoihin. Keskeinen lainsäädäntö: Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §. Tämä tietosuojaseloste on luotu asiakkaan informointia varten.
Tietojen rekisteröinnistä kerrotaan suullisesti asiakkaan ensikäynnin yhteydessä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistuttaa tietonsa, vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua sekä vaatia henkilötietojensa poistamista kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjältä.

Tietoturvaloukkaukset
Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatulle henkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset
Muutokset tietosuojaselosteessa tulevat näkyviin uusina päivättyinä merkintöinä.